Intern Reglement van KBBC Union Leopoldsburg

Voorwoord

KBBC Union Leopoldsburg vzw is een sportvereniging met als eerste doel is om kinderen, jongeren en volwassenen te leren en te laten basketten. Hierbij telt niet alleen het louter sportieve succes, maar ook waarden als respect voor elkaar, verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap en een gezonde ploeggeest. Alle ploegen en leden moeten dan ook de waarden van de club betreffende respect, verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap en gezonde ploeggeest eerbiedigen en uitstralen.

Via duidelijke informatie en klare afspraken willen we dit op een zo goed mogelijke manier doen lukken. Een huishoudelijk reglement met duidelijke afspraken is een niet te missen instrument om dit harmonieus samenleven zonder misverstanden mogelijk te maken. De bestuursleden, de trainers en afgevaardigden van de club gaan ervan uit dat deze regels door iedereen gelezen en nageleefd worden. Wij zijn u dankbaar voor alle suggesties die ons huishoudelijk reglement zouden kunnen verbeteren.


Algemeen gedrag

Het bestuur, alle spelers, ouders en trainers dienen elkaar met wederzijds respect benaderen. Het taalgebruik zowel op als naast het veld dient dan ook te getuigen van goede smaak, wellevendheid en respect. Niemand hoeft beledigd te worden.

Basket is een teamsport; dit betekent dat mensen van elkaar afhankelijk zijn. Daarom wordt er steeds een positieve instelling geëist. Elkaar aanmoedigen, zelf hard werken en trainen, niet zeuren op of naast het terrein, zorgt ervoor dat er geen tijd is om de fouten van anderen te zien.

Volgende gedragingen zullen we niet tolereren en worden met een sanctie beboet: openlijk kritiek uiten op medespelers, openlijke agressie naar ouders en medespelers, openlijk obscene gebaren maken, ongeoorloofde reacties of protest tegenover een scheidsrechter, trainers, afgevaardigden, spelers, supporters en bestuur.

Het is in eerste instantie de trainer die dient te reageren. In een volgend stadium zal het bestuur ingrijpen door een oproeping met vermaning, een voorwaardelijke schorsing, een effectieve schorsing om te eindigen met een definitieve schorsing. Iedereen die in een wedstrijd een uitsluiting krijgt, zal de hieraan verbonden kosten terug betalen aan de club.

Het gebruik van stimulerende of verdovende middelen zijn voor spelers verboden tijdens alle activiteiten van de club. Alcoholverbruik en roken is eveneens verboden voor spelers onder de 16 jaar. Roken is sowieso verboden in de ganse sporthal.


Trainingen, wedstrijden en materiaal

Spelers dienen aanwezig minstens 5 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig zijn, maar komen niet op het veld zolang de vorige ploeg nog training heeft.

Bij wedstrijden zijn de spelers aanwezig op het door de trainer vooropgestelde uur. Elke speler zal persoonlijk de trainer verwittigen indien hij niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd of training.

Na de trainingen en de wedstrijden wordt het veld proper achtergelaten: alle afval wordt opgeruimd en in de vuilnisbakken gegooid. Alle spelers helpen bij het opbouwen of het opruimen van al het materiaal (ballen, banken, stoelen, tafels, …).

Het materiaal van de club, de bezittingen van anderen en van jezelf, uitrusting en accommodatie worden met zorg behandeld. Eventuele moedwillige schade wordt door de vernieler betaald. De ballen worden na elke training en wedstrijd geteld en terug in het ballenrek gelegd.

De spelers zorgen ervoor dat ze geen waardevolle zaken in de kleedkamer laten liggen. De club kan niet verantwoordelijk worden geacht bij diefstal of beschadiging.

Nog enkele algemene richtlijnen:

  • Gepaste kledij en schoeisel.
  • Spelers met lange haren maken een staart of dragen een haarband.
  • GSM’s staan af.
  • Na de wedstrijd geef je zowel de tegenstanders als de scheidsrechters een hand.Douchen is verplicht vanaf de benjamins. Dit is niet enkel goed voor de hygiëne, maar komt ook de ploegsfeer ten goede. Douches en kleedkamers dienen proper achtergelaten te worden: dit zijn geen speel- of stortplaatsen.


Contacten met ouders

Voor de aanvang van elk seizoen voorziet het bestuur samen met de trainer een vergadering met de ouders van de speler van zijn ploeg. Tijdens de vergadering wordt informatie uitgewisseld en afspraken gemaakt over onder andere de trainingen en de wedstrijden. Er wordt een ploegafgevaardigde verkozen die de trainer zal bijstaan in de contacten naar de andere ouders, naar de spelers en naar de club toe. Tijdens deze vergadering worden de ouders ingelicht over de opties die de trainer in samenspraak met het bestuur genomen heeft wat betreft de deelname aan wedstrijden. Tevens verbinden de ouders zich ertoe de beurtrol opgesteld door de ploegafgevaardigde voor zowel “de tafeldienst” als voor het wassen van de sportkledij van de ploeg na te leven.

Halverwege het seizoen wordt een evaluatievergadering belegd met de ouders van de spelers. Op het einde van het seizoen wordt een afsluitende vergadering georganiseerd teneinde de lessen te trekken naar het komende seizoen.

Indien een speler geselecteerd wordt om in een hogere leeftijdscategorie te spelen, is dit steeds een beslissing van de trainer en de coördinator. Dit gebeurt omwille van de kwantiteit in een ploeg of omwille van de kwaliteit van de speler zelf. Ouders zijn steeds betrokken partij. Indien een speler geselecteerd wordt om in verschillende leeftijdscategorieën te trainen of te spelen is dit steeds in overleg tussen de betrokken trainers en in samenspraak met de ouders. Deze speler traint en speelt in haar prioritaire ploeg , in de tweede ploeg traint en speelt deze speler op vraag van de trainer en rekening houdend met de trainingen en wedstrijden van de prioritaire ploeg.

De club wil de spelers en de ouders ook bewust maken dat hun inzet nodig is voor de leefbaarheid van de club. Deelname aan de verschillende “evenementen-activiteiten” zoals Pukkelpop (andere festivals), brunch/pastadag, bbq … dragen bij tot het zo laag mogelijk houden van het lidgeld. Dit is enkel mogelijk omdat wij al sinds jaren kunnen rekenen op een aantal vrijwilligers, die zich inzetten om van deze activiteiten een succes te maken. We rekenen dan ook op alle leden en de ouders om deze activiteiten te steunen en te promoten. Dit kan door het meewerken als vrijwilliger voor onze club aan één of meerdere van deze activiteiten en natuurlijk door de aanwezigheid op zoveel mogelijk activiteiten.


Klachtenprocedure

Een klacht met betrekking tot de trainingen (de trainer, de spelers of ouders van andere spelers) wordt gemeld aan de ploegafgevaardigde of de trainer van de ploeg. Het is de bedoeling in eerste instantie een probleem binnen de ploeg op te lossen. Indien dit niet lukt, wordt de klacht door de ploegverantwoordelijke gemeld aan de voorzitter of iemand van het bestuur. Andere klachten kunnen rechtstreeks bij iemand van het bestuur gemeld worden. Het bestuur bespreekt en behandelt de klacht en zorgt voor de meest gepaste afhandeling.


Lidgeld en ander administratieve formaliteiten

De club zorgt voor een sportieve en pedagogische begeleiding van alle jeugdige spelers. Tevens zorgt zij in samenwerking met de Vlaamse Basketliga voor de deelname aan competitiewedstrijden. De club staat in geval van ongevallen tijdens de sportieve activiteiten van de ploeg in voor de ongevallenverzekering van de speler. Dit alles vereist een financiële inspanning van de club., waarvoor deze een zekere bijdrage verwacht van de leden van de club. Elk jaar wordt het lidgeld vóór het begin van het nieuwe seizoen door het bestuur vastgelegd. Een speler kan maar aan de trainingen en wedstrijden deelnemen, nadat het lidgeld tijdig betaald en de jaarlijkse medische keuring in orde is.