PRIVACY WET- EN REGELGEVING

Voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens houden KBBC Union Leopoldsburg en de werkgroep Website zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, in voorkomend geval recht op verbetering en het recht om de verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens. Kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie zijn van groot belang. Aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden of wijzigingen in uw persoonlijke informatie zullen wij dan ook zo spoedig mogelijk voldoen. U kan ook te allen tijde zelf uw persoonlijke informatie aanpassen in uw gebruikersprofiel.

INGEZAMELDE INFORMATIE

De bezoeker geeft aan KBBC Union Leopoldsburg de toestemming om zijn gegevens, met inbegrip van zijn persoons- en gebruiksgegevens die zouden blijken uit het bezoek van de website te verwerken in een geautomatiseerd gegevensbestand. Dit bestand is eigendom van KBBC Union Leopoldsburg. De door KBBC Union Leopoldsburg verzamelde gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

INFORMATIE IN LOGS

Er wordt automatisch informatie verzameld in logs. Deze informatie wordt enkel in geglobaliseerde vorm gebruikt; er is identificatie van een individuele gebruiker, maar deze informatie kan enkel en alleen dan gebruikt worden wanneer het louter gaat om de verbetering van het functioneren van de website (bv wanneer het gaat om het oplossen van een foutmelding bij een individuele gebruiker). Om het bezoek op de website te meten en te evalueren worden de algemene statistische bezoekersgegevens zoals bijvoorbeeld aantallen, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekduur, ... eventueel geregistreerd. KBBC Union Leopoldsburg kan deze algemene informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van KBBC Union Leopoldsburg nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

MODERATOR

Een moderator heeft als taak om een forum, mailinglijst of website netjes te houden of een discussie te leiden. Om deze taak te volbrengen, hebben moderatoren vaak rechten om berichten van gebruikers aan te passen en/of te verwijderen en om gebruikers te corrigeren. Het forum op deze website wordt enkel en alleen gebruikt door en voor vrijwilligers. Wanneer discussies uit de hand lopen, kan dit gemeld worden aan het bestuur, die dan als moderator kan optreden.

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van KBBC Union Leopoldsburg, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij KBBC Union Leopoldsburg. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KBBC Union Leopoldsburg deze informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

AANSPRAKELIJKHEID

KBBC Union Leopoldsburg probeert de informatie op deze website zo correct en actueel mogelijk te houden. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade als gevolg van eventuele onjuiste, niet-geactualiseerde of onvolledige gegevens die op deze website verstrekt worden. KBBC Union Leopoldsburg is niet aansprakelijk ingeval u de informatie aanwendt in strijd met deze disclaimer en wettelijke bepalingen. De organisatie kan eveneens niet instaan voor de correctheid of volledigheid van berichten of gegevens ingebracht door gebruikers van de site. Elke gebruiker is er zich van bewust dat elke informatie die hij ter beschikking stelt via de website, kan geconsulteerd worden door andere gebruikers. Dit kan echter in geen geval de aansprakelijkheid van KBBC Union Leopoldsburg in het gedrang brengen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat Internet een niet perfect beveiligd medium is en dat een volledige privacy niet kan worden gegarandeerd. KBBC Union Leopoldsburg zal dientengevolge op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de gebruiker van de site lijdt ingevolge het door deze laatste inbrengen van vertrouwelijke of gevoelige informatie. KBBC Union Leopoldsburg is bovendien niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.

WIJZIGING PRIVACYREGELS

KBBC Union Leopoldsburg behoudt zich het recht deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website.

VRAGEN

Opmerkingen, vragen en suggesties over onze website (inhoud, lay-out, structuur, gebruiksvriendelijkheid, ...) kan je mailen naar info@kbbcunionleopoldsburg.be. Voor inhoudelijke vragen en vragen met betrekking tot de privacyregels kan je contact opnemen met het bestuur.